ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางชุติมา  พงศ์ทิพย์พนัส  โทรศัพท์ 0892955204 
       E-mail   mek_8877@hotmail.co.th และ chuu012@gmail.com
            วุฒิการศึกษาสูงสุด  ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
            ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม  2562