ประวัติสถานศึกษา

               โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน  ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ตำบลชิงโค  อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา  เดิมชื่อโรงเรียนวัดบ่อป่า โดยพระอธิการขับ เกสโร เจ้าอาวาสวัดบ่อป่า พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ได้ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในวัดบ่อป่า ทางราชการได้อนุญาตให้เปิดเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2482  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีนักเรียนทั้งหมด  91  คน  เป็นนักเรียนชาย  51  คน  นักเรียนหญิง  40  คน  มีนายช่วง  ศิริรังษี  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร  ( อำเภอเมืองในขณะนั้น)  จังหวัดสงขลา
              ในปี  พ.ศ. 2525  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  แต่เนื่องจากบริเวณวัดบ่อป่ามีสถานที่คับแคบไม่เหมาะกับการขยายห้องเรียนเพิ่มเติม  คณะกรรมการโรงเรียนวัดบ่อป่าในสมัยนั้น  ได้ติดต่อเจ้าอาวาสวัดบ่อสระ  เพื่อขอย้ายโรงเรียนมาตั้งที่วัดบ่อสร เจ้าอาวาสวัดบ่อสระ  ได้อนุญาตให้ใช้บริเวณโรงเรียนขัติยวรรณ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน ที่อาศัยที่ดินวัดบ่อสระ   และได้เลิกกิจการไปแล้ว เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนวัดบ่อป่าแห่งใหม่  นายอาทิตย์   พันธ์คง เจ้าของโรงเรียนขัติยวรรณ ได้มอบอาคารเรียนแบบป.1 พิเศษ  จำนวน  4  ห้องเรียน  จำนวน 1 หลัง  เป็นสถานที่เรียน  ดังนั้นโรงเรียนวัดบ่อป่า จึงได้ย้ายมาเปิดทำการสอน  ที่บริเวณวัดบ่อสระ ตั้งแต่  พ.ศ. 2525  เป็นต้นมา 
              ในวันที่ 26 มีนาคม 2527 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา ได้อนุญาตให้ โรงเรียนวัดบ่อป่า  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2527 เป็นต้นไป โดยมี นายวอน    ลัดดาวงศ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรกและได้ดำเนินการของบประมาณ สร้างอาคารเรียนแบบ  017  จำนวน  1  หลัง  3  ห้องเรียน   และอาคารอเนกประสงค์ จำนวน  1  หลัง
              ต่อมาในปี พ.ศ. 2533  เจ้าอาวาสวัดบ่อสระ คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่า  เพื่อหาทุนจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายบริเวณโรงเรียนให้กว้างออกไป และได้สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 102/26    จำนวน  1  หลัง  3  ห้องเรียน
              ปัจจุบัน โรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน มี นางชุติมา พงศ์ทิพย์พนัส ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา  (ชั้นอนุบาล 1- 2 )   ระดับประถมศึกษา  (ชั้นป.1– 6)  มีครูจำนวน 4  คน ครูอัตราจ้างขาดแคลนวิทย์-คณิตฯ  1  คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  นักการภารโรง 1 คน รวมเป็น ชาย ­1  คน  หญิง  6  คน  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  82  คน  นักเรียนชาย 44  คน  นักเรียนหญิง 38  คน รวม  8  ห้องเรียน