ชั้นอนุบาล

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นางสาว สุดจิตร์ สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สพป.สงขลา เขต 1
โรงเรียน : วัดบ่อสระวิทยาทาน
ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ชั้นอนุบาล 1-3
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ