ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นาง ปวีณา จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
ประเภท : บุคลากรจ้าง
วิทยฐานะ : -
สังกัด : สพป.สงขลา เขต 1
โรงเรียน : วัดบ่อสระวิทยาทาน
ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ