ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาววัชราภรณ์  นิยม 
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดีหลวงนอก (เกลี้ยง ชูชาติ) รักษาการในตำแหน่ง
  • ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อสระวิทยาทาน