ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1
นายจบ เพชรชุม
1 พ.ค. 2486 - 30 เม.ย. 2491
2
นายทิพย์ ดิษฐสุวรรณ
1 พ.ค. 2491 - 31 ม.ค. 2520
3
นายเขียน สีตะพงศ์
1 ก.พ. 2520 - 15 พ.ย. 2520
4
นายวอน ลัดดาวงศ์
17 พ.ย. 2520 - 28 ก.ค. 2530
5
นายอำนวย ดวงภักดี
29 ก.ค. 2530 - 17 เม.ย. 2531
6
นายวอน ลัดดาวงศ์
18 เม.ย. 2531 - 30 ส.ค. 2533
7
นายถิตย์ รัตนมณี
31 ส.ค. 2533 - 13 ธ.ค. 2535
8
นายจำนงค์ สุวรรณขำ
14 ธ.ค. 2535 - 25 ธ.ค. 2540
9
นางสาวจริยา สุนทะโก
5 ม.ค. 2541 - 13 พ.ย. 2544
10
นายวิจิตร โภชนา
14 พ.ย. 2544 - 1 ต.ค. 2549
11
นายสมจิต กาญจนไพโรจน์
2 ต.ค. 2549 - 18 ต.ค. 2551
12
นายอ้อม ซ้อนตั้น
19 ต.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2554
13
นางสมใจ พุทธวี
2 พ.ย. 2554 - 30 ก.ย. 2558
14
นายสุณพล สิทธิรัตน์
9 ธ.ค. 2558 - 30 ก.ย. 2561
15
นางชุติมา พงศ์ทิพย์พนัส
1 มี.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2565
16
นางสุดธิดา ศักดิ์สุวรรณ
10 ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน