ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นาง วัสพร ทองล่อง
ตำแหน่ง : ครู
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
สังกัด : สพป.สงขลา เขต 1
โรงเรียน : วัดบ่อสระวิทยาทาน
ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ