ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล : นาง ลียานา ดูหล๊ะ
ตำแหน่ง : ครู
ประเภท : ข้าราชการครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
สังกัด : สพป.สงขลา เขต 1
โรงเรียน : วัดบ่อสระวิทยาทาน
ข้อมูลการสอน
ระดับชั้นที่สอน : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ