ปรัชญา/อัตลักษณ์

ปรัชญา
                 “นตติ  ปัญญา  สมาอาภา ”  (แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญาไม่มี )

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

                  ไหว้สวย รวยเงินออม