ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาววัชราภรณ์ นิยม
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
E-mail : info@watbosa.ac.th

หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานบุคคล

นางสาวสุดจิตร์ สุขสวัสดิ์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
E-mail : sudjid@watbosa.ac.th

หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานวิชาการ

นางลียานา ดูหล๊ะ
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
E-mail : leeyanadulah@watbosa.ac.th

หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานงบประมาณ

นางวัสพร ทองล่อง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ
E-mail : wasporn@watbosa.ac.th

หัวหน้าฝ่าย

บริหารงานทั่วไป

นายอารีฟีน มะระ
ครู วิทยฐานะ -
E-mail : admin@watbosa.ac.th